Over ons

Biofreeze is een product dat wordt geproduceerd door Hygenic Performance Health Products (www.biofreeze.com) in Amerika. In België wordt de marketing en distributie voor Biofreeze exclusief door Biofreeze Belgium verzorgd. 

Disclaimer

Privacybeleid & Disclaimer

Bioradix garandeert uw privacy
Bioradix garandeert dat uw persoonsgegevens met de nodige zorg worden behandeld en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook diens uitvoeringsbesluiten.

Uw gegevens:

Via de website van Bioradix kan u uw gebruikersgegevens registreren. Deze gegevens worden bijgehouden op de zetel van Bioradix, Kerkstraat 80, 1790 Affligem; De gegevens zullen eerlijk en rechtmatig worden verwerkt en zullen slechts worden aangewend voor marketing, statistieken en informatiedoeleinden. De gegevens zullen voor geen andere doeleinden worden aangewend, noch langer bewaard dan voor de verwezenlijking van voormelde doeleinden noodzakelijk is. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden en kunnen enkel worden gedeeld met contractueel verbonden partijen en onze partners.

Persoonsgegevens die worden ingegeven via online aanvraagformulieren /contactformulieren worden onmiddellijk via e-mail doorgezonden naar de bevoegde diensten of personen binnen Bioradix. Uw verzoek en persoonlijke gegevens zullen met dezelfde zorg worden behandeld als gewone briefwisseling, fax of telefoon.

Op de Bioradix website wordt ook informatie bewaard in databanken wat noodzakelijk is om bepaalde diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen en het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van het privé-leven. Mist bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bioradix, Kerkstraat 80, 1790 Affligem, info@Bioradix.be, kosteloos de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan u ook vragen de gegevens, kosteloos en op eenvoudig verzoek, te corrigeren of te verwijderen. Aangezien de gegevens door u zelf worden meegedeeld draagt Bioradix geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud ervan.

Beperking van aansprakelijkheid

Alle documenten en informatie op deze site zijn louter informatief en mogen niet worden beschouwd als rechtsgeldige documenten.
De informatie is ook niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, medisch of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Eventuele onjuistheden die worden gesignaleerd , zullen wij zo spoedig mogelijk verbeteren.

Bioradix kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en wijst elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden online dienstverlening,producten, informatie.

Bioradix geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Indien sommige documenten op onze website verwijzingen bevatten naar andere sites,  kunnen wij echter niet garanderen dat de informatie op deze sites relevant, bijgewerkt en juist is.

Via de Bioradix website kan u mogelijks ook doorklikken naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop uw persoonsgegevens daar worden behandeld.

Cookies

Bioradix maakt gebruik van cookies. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen, daarnaast wordt voor uw surfgemak ook uw taalvoorkeur en lettergrootte bijgehouden. Bioradix maakt geen gebruik van cookies die het surfgedrag van de bezoeker op andere websites nagaan. U kan deze cookies indien u dit wenst na uw bezoek via de webbrowser verwijderen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt. Met die gegevens kunnen rapporten over de website-activiteit worden opgesteld voor website-exploitanten en worden andere diensten aangeboden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens, informatie, logo’s, merknamen, beeldmerken  waaronder teksten en grafische elemenetn uitsluitend toebehoren aan Bioradix en beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en de uitsluitende eigendom van Bioradix zijn.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor eigen commerciële doeleinden is ten stelligste verboden zonder voorafgaandelijke toestemming van Bioradix, net zoals het digitaal verspreieden ervan, of op te slaan.

De gebruiker heeft niet het recht de handelsmerken en/of logo's van de BIORADIX te gebruiken in publicaties e.d., behoudens uitdrukkelijke toestemming van Bioradix.

De informatie dient te worden gebruikt zoals ze op deze website staat afgebeeld, zonder toevoegingen, weglatingen,…

De gebruiker verkrijgt door deze overeenkomst geen enkel recht op de hiervoor bedoelde merken, namen of logo's..

De gebruiker verplicht zich tijdens of na afloop van het bezoek van deze website nimmer inbreuk te maken op een handelsnaam, -merk, -logo, auteurs- en/of octrooirechten of eigendom van BIORADIX waardoor BIORADIX schade zou kunnen lijden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.
In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

Disclaimer